תנאי שימוש במאגר הידע – על קצה המזלג.

 

ברוכים הבאים לאתר  מאגר הידע – על קצה המזלג   (להלן:   "האתר").

 

האתר מנוהל ומופעל על ידי  שבתאי גרשון (להלן: "מפעיל האתר").

 

הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש באתר.

 

אם אינך מסכים לתנאים אלה כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לבקר באתר ולא לעשות שימוש באתר  בתכניו ובשירותים השונים הפועלים בו.

 

השימוש באתר  ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

 

המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר  ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

לשם הנוחות בלבד, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

השימוש באתר

 

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר  בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעיל האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

  1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
  4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  5. אין לקשר ל-אתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  6. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-אתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

מפעיל האתר רשאי להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אתר בעניין זה.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום ב-אתר

 

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. בעיקר במקום שמתאפשר בו דיון בפורום או במקומות המאפשרים תגובות גולשים, תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך בצמוד לערכי האתר השונים, מסירת תכנים לפרסום ב-אתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

מפעיל האתר מעוניין לאפשר את קיומו של דיון תרבותי ונאות ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, מפעיל האתר רשאי  לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם למחוק לפי שיקול דעתו, בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות למנוע פרסום דברי נאצה, הסתה, גזענות, דברים של טעם רע, גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים.

מפעיל האתר אינו  נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל התוצאות הנובעות מהן  תחול על המשתמש שמסרם לפרסום.

 

קישורים באתר

 

באתר קיימים  קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מפעיל האתר, או מטעמו  ומפעיל האתר איננה שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מפעיל האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לחוקיותם וכד', בנוסף מפעיל האתר לא מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעיל האתר רשאית להסיר מ-אתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו.

 

תכנים כלכליים

 

באתר תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וכד',  המידע באתר  הוא כשמו "על קצה המזלג" ותכליתו היא מתן מידע בסיסי ראשוני ושטחי המיועד רק להעשרה בסיסית מאוד של הידע האישי  ואין להסתמך עליו – המידע נאסף ממקורות שונים ויתכן שבתהליך קליטתו, רישומו, עיבודו ופרסומו יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא ב-אתר תיעשה על אחריותך בלבד.

 

תכנים משפטיים, רפואיים, ביולוגיים, פסיכולוגיים, תרופות וכד'.

 

באתר תמצא מידע בנושאים שונים ומגוונים – החל ב- משפטים דרך רפואה, בדיקות רפואיות, פסיכולוגיה, תרופות, טכנולוגיה רפואית  וכד',  המידע באתר  הוא כשמו "על קצה המזלג" ותכליתו היא הקנית ידע בסיסי ראשוני ושטחי המיועד רק להעשרה בסיסית מאוד של הידע האישי – מובן מאליו ומובהר כאן בזאת שמידע זה אינו מוסמך, יכול שיש  בו טעויות,  ובודאי אין להסתמך עליו בכל עניין רפואי, משפטי, פסיכולוגי או תרופתי. בכל מקרה של בעיה או שאלה בעניינים אלה יש להיוועץ במי שהוסמך לכך כחוק ולפי העניין – עו"ד, רופא, רוקח, פסיכולוג וכד' ובשום אופן לא להסתמך על מידע המפורסם באתר שכן הוא אינו מהווה ואף אינו ראוי להוות - יעוץ, טיפול או תחליף לכך.

 

מדיניות פרטיות

 

מפעיל האתר מכבד את פרטיותך באתר, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כפי שמפורסמת בהמשך.

 

תכנים מסחריים

 

אתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות בין בטקסט בקול בתמונה וכד', הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים.

מפעיל האתר לא ישא  בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. מפעיל האתר אינו  כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים ב-אתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעיל האתר איננה צד לכל עסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

 

קניין רוחני

 

הערכים המופיעים באתר מוגשים "על קצה המזלג" – בקיצור ובתמציתיות ואינם מתיימרים לכסות עד תומו את הנושא הנדון בהם, מטרתם -  להקנות מעט ידע למי שאין ידע זה נמצא ברשותו. הערכים מבטאים בכל תחום ותחום את החוכמה המקובלת בלבד - הם אינם יורדים לפרטי החקר והלימוד המעמיקים  הגלומים בנושאים המתוארים, המידע הכלול בהם נרכש ממקורות ידע  שונים ומגוונים – על פי רוב כמה מקורות  לכל ערך, ועם זאת ההתייחסות היא תמיד אל הידע הידוע, הרווח, המקובל והבסיסי בלבד -  על כן בחלק גדול מהמקרים בהם נמצא כי הידע הוא טריביאלי - אין ציון מקורות ביבליוגרפיים לצד הערכים כמקובל בפרסומים אקדמיים שונים.

 

הערכים נכתבו, נוסחו ונערכו ע"י מפעיל האתר וכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הם של מפעיל האתר בלבד, לעיתים הזכויות הן  של צד שלישי, שהתיר במפורש למפעיל האתר להשתמש בהם.

 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר .

 

התמונות המופיעות באתר – לגביהן, הזכויות ורשיונות השימוש בהן הן בהתאם למצוין במפורש בתחתית כל תמונה בנפרד. ראה הבהרות בעניין זכויות יוצרים.

 

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 

תכנים הנמסרים לפרסום כתגובה על ידך - מפעיל האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעיל האתר רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב-אתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת קווית, אלחוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

אם אינך מסכים לכך -  אל תמסור תכנים  ותגובות לפרסום באתר.

 

אחריות מפעיל האתר

 

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.  השימוש באתר ייעשה לכן על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר היא באחריותך המלאה בלבד. מפעיל האתר אינו  מתחייב כי תכנים ושירותים שלו או של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעיל האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.

 

מפעיל האתר אינו מתחייב כי : שירותי האתר יינתנו ברציפות ולא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר או מפני נזקים, קלקולים ותקלות - בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיו.

 

שיפוי

 

הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר, עובדיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו  - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מפעיל האתר, עובדיו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדו  על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 

מפעיל האתר יוכל  לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיה  רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה  רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – זאת, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי המשתנה של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים ואחרים המתרחשים בה.

שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות שונות, אי-נוחות וכד'. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי מפעיל האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או  רק חלקם. מפעיל האתר יפרסם ב-אתר הודעה על הפסקת השירותים זמן מה מראש. ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

סמכות שיפוט

 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

 

מדיניות הפרטיות של האתר

 

בפעילות האתר, אין איסוף מידע מזוהה אישית על משתמשי האתר, אלא אם כן המשתמשים פנו ביוזמתם  שלהם ומסרו למפעיל האתר  את פרטיהם, גם במקרה כזה של פניה יזומה ע"י המשתמשים - ישמרו פרטי הפונה ולא יועברו לשום צד שלישי, אלא במקרים אלה : 

אם יתקבל בידי מפעיל האתר  צו שיפוטי שיורה למפעיל האתר אחרת, בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל האתר; אם ימצא מפעיל האתר לנכון לחשוב שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;  אם יועבר  ניהול האתר והפעלתו לגורם אחר, אזי יועברו  אליו גם פרטיך שנמסרו על ידך כדי שימשיך לספק לך את השירותים שביקשת.

COOKIES  "עוגיות"

האתר אינו מיישם כרגע טכנולוגית COOKIES, אם יישם בעתיד יהיה זה כדי   לשמר מידע לצורך שימוש רצוף באתר בכל מקרה טכנולוגיה זו תיושם באופן שאינו מזהה את המשתמש  אישית. הרישום פוקע ואינו נשמר לאחר שהמשתמש סוגר את הדפדפן. ומתקיים העיקרון : כל עוד לא  נמסרו על ידיך במכוון פרטיך - לא  ניתן לדעת מי אתה - וגלישתך באתר מבחינתנו הנה אנונימית . כדאי לדעת כי , שירותים  שונים של גוגל  המשולבים באתר עשויים להשתמש  בעוגיות.

 

פעילות האתר מנוטרת באמצעות תוכנה המנתחת את יומני-המחשב שלו (ה'log files') ומפיקה מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים כדוגמת מספר הביקורים באתר, הדפים והנושאים  שעניינו את המשתמשים, המדינות מהם הגיעו, מנועי החיפוש בהם השתמשו כדי לאתר את "מאגר הידע" , דפדפני האינטרנט שבעזרתם צפו באתר ועוד. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד. הוא אין בו משום זיהוי אישי של המשתמש  והוא נועד לצרכי  מחקר ובקרה על פעילות האתר.

 

אבטחת מידע

 

הן במחשב המאחסן את האתר והן בקוד-המחשב של האתר עצמו יכולות להיות  מיושמות  מערכות לאבטחת מידע. מטרת מערכות אלה היא לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר, אין במערכות אלה כדי להבטיח בטחון מוחלט. לכן, ראוי להבין שאין בטחון בכך  שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שבו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

לבסוף, מפעיל האתר  רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בלא הודעה מוקדמת  מדיניות הפרטיות הנמצאת בתוקף  תתפרסם בו בגלוי.